مقایسه ملک ها

12,000,000,000 تومان

متر مربع: 5610

زمین

Bargbid

2 ماه پیش

12,000,000,000 تومان

متر مربع: 5610

زمین

2 ماه پیش

توافقی
املاک نیاز تو

متر مربع: 140

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نور چمستان

متر مربع: 95

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 95

ویلا

2 سال پیش