مقایسه ملک ها

توافقی

متر مربع: 80

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 80

ویلا

2 سال پیش

توافقی

ویلا

چمستان

متر مربع: 210

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 210

ویلا

2 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان

متر مربع: 130

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 185

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 185

ویلا

2 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 170

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

توافقی

ویلا

نور چمستان

متر مربع: 240

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 240

ویلا

2 سال پیش

110,000,000 تومان

زمین

کلاردشت بعد از بنفشه ده

زمین

رحمتی

2 سال پیش

110,000,000 تومان

2 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش