مقایسه ملک ها

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

محمودآباد

متر مربع: 140

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

2 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندرانپ

متر مربع: 220

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

چمستان, استان مازندران

متر مربع: 110

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 110

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نور چمستان

متر مربع: 200

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

متر مربع: 110

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 110

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

چمستان, استان مازندران

متر مربع: 240

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 240

ویلا

2 سال پیش

متر مربع: 180

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 85

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 85

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر

متر مربع: 150

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 150

ویلا

2 سال پیش