مقایسه ملک ها

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور, استان مازندران, ایران

متر مربع: 200

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور

متر مربع: 120

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور

متر مربع: 160

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور

متر مربع: 80

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 80

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور

متر مربع: 200

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور چمستان

متر مربع: 240

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 240

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور، استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

نور, استان مازندران

متر مربع: 200

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نور چمستان

متر مربع: 200

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش