مقایسه ملک ها

630,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

pooyan

3 سال پیش

630,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 243

ویلا

3 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

4 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

4 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

4 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 140

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

4 سال پیش

ویلا

نوشهر, استان مازندرانپ

متر مربع: 220

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

4 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 85

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 85

ویلا

4 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر

متر مربع: 150

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 150

ویلا

4 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر, استان مازندران,

متر مربع: 140

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

4 سال پیش