مقایسه ملک ها

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان

متر مربع: 130

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 185

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 185

ویلا

2 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 170

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 170

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

جاده نور -چمستان

متر مربع: 180

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

3 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نور - چمستان

متر مربع: 220

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

3 سال پیش