مقایسه ملک ها

فروش
توافقی
فروش

ویلا

جاده نور - چمستان

متر مربع: 130

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 185

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 185

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 170

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

جاده نور -چمستان

متر مربع: 180

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نور - چمستان

متر مربع: 220

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش