مقایسه ملک ها

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

danialmiar

2 سال پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

2 سال پیش

توافقی

ویلا

چالوس, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

4 سال پیش