مقایسه ملک ها

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

danialmiar

1 سال پیش

720,000,000 تومان

متر مربع: 1800

زمین

1 سال پیش

توافقی

ویلا

چالوس, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

3 سال پیش