مقایسه ملک ها

توافقی
توافقی

متر مربع: 800

زمین

1 سال پیش

800,000,000 تومان
100مترویلای نوساز

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

علی شیخی

3 سال پیش

800,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

3 سال پیش

450,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 1000

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

450,000,000 تومان

متر مربع: 1000

زمین

3 سال پیش

700,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 400

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 400

زمین

3 سال پیش

650,000,000 تومان
فروش زمین استثنایی

زمین

دماوند

متر مربع: 765

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

650,000,000 تومان

متر مربع: 765

زمین

3 سال پیش

370,000,000 تومان
فروش باغ استثنایی در دماوند

زمین

دماوند

متر مربع: 700

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

370,000,000 تومان

متر مربع: 700

زمین

3 سال پیش

1,300,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

دماوند

متر مربع: 3800

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

1,300,000,000 تومان

متر مربع: 3800

زمین

3 سال پیش

350,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

دماوند

متر مربع: 500

زمین

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

350,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

3 سال پیش