مقایسه ملک ها

12,000,000,000 تومان

متر مربع: 5610

زمین

Bargbid

2 هفته پیش

12,000,000,000 تومان

متر مربع: 5610

زمین

2 هفته پیش

110,000,000 تومان

زمین

کلاردشت بعد از بنفشه ده

زمین

رحمتی

2 سال پیش

110,000,000 تومان

2 سال پیش