مقایسه ملک ها

80,000,000 تومان
واحدهای آپارتمانی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

سعید توتیان

3 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

76,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

jaavad

3 ماه پیش

76,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

poriyan

3 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

naaghashpor

3 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

ebrahimi

3 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

730,000,000 تومان

ویلا

پردیس

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 140

ویلا

azad

3 ماه پیش

730,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 1متر مربع: 140

ویلا

3 ماه پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 74

آپارتمان مسکونی

parvari

3 ماه پیش

115,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 74

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

lasliani

4 ماه پیش

120,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

87,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

zkaiian

4 ماه پیش

87,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش