مقایسه ملک ها

64,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

rahbar

7 ماه پیش

64,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

225,000,000 تومان
املاک نیاز تو

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

kheradmand

7 ماه پیش

225,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

7 ماه پیش

36,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

salari

7 ماه پیش

36,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

45,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

heydari

7 ماه پیش

45,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

36,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

aalizade

7 ماه پیش

36,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

salighedari

7 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

7 ماه پیش

97,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

pormohamadi

8 ماه پیش

97,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش

120,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

pormahdi

8 ماه پیش

120,000,000 تومان

متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش

61,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

hemati

8 ماه پیش

61,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

8 ماه پیش