مقایسه ملک ها

64,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

rahbar

3 سال پیش

64,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

225,000,000 تومان
املاک نیاز تو

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

kheradmand

3 سال پیش

225,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان موقعیت اداری

3 سال پیش

36,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

salari

3 سال پیش

36,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

45,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

heydari

3 سال پیش

45,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 78

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

36,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

aalizade

3 سال پیش

36,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

salighedari

3 سال پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

97,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

pormohamadi

3 سال پیش

97,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

120,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

pormahdi

3 سال پیش

120,000,000 تومان

متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

61,000,000 تومان
املاک نیاز تو

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

hemati

3 سال پیش

61,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 65

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش