مقایسه ملک ها

25,000,000 تومان
املاک نیاز تو

مغازه

بومهن

متر مربع: 13

مغازه / غرفه

sajedi

3 سال پیش

25,000,000 تومان

متر مربع: 13

مغازه / غرفه

3 سال پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

astane

3 سال پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 72

خانه

3 سال پیش

168,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 103

آپارتمان مسکونی

solymani

3 سال پیش

168,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 103

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

75,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

سعید توتیان

3 سال پیش

75,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

305,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

bahrami

3 سال پیش

305,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

123,000,000 تومان
املاک نیاز تو

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

ahmadiniaa

3 سال پیش

123,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 106

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

500,000,000 تومان

مغازه

بومهن

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

yazdani

3 سال پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

3 سال پیش