مقایسه ملک ها

700,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

شهریار

متر مربع: 500

ویلا

صناعی

3 سال پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 500

ویلا

3 سال پیش

700,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

شهریار

متر مربع: 140

ویلا

صناعی

3 سال پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 140

ویلا

3 سال پیش

700,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

شهریار

متر مربع: 180

ویلا

صناعی

3 سال پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 180

ویلا

3 سال پیش

300,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

شهریار

اتاق: 1متر مربع: 300

ویلا

صناعی

3 سال پیش

300,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 300

ویلا

3 سال پیش