مقایسه ملک ها

فروش
700,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

شهریار

متر مربع: 500

ویلا

صناعی

2 ماه پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 500

ویلا

2 ماه پیش

فروش
700,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

شهریار

متر مربع: 140

ویلا

صناعی

2 ماه پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 140

ویلا

2 ماه پیش

فروش
700,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

شهریار

متر مربع: 180

ویلا

صناعی

2 ماه پیش

700,000,000 تومان

متر مربع: 180

ویلا

2 ماه پیش

فروش
300,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

شهریار

اتاق: 1متر مربع: 300

ویلا

صناعی

2 ماه پیش

300,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 300

ویلا

2 ماه پیش