مقایسه ملک ها

وحید قاسمی

  تماس با وحید قاسمی

  ترتیب نمایش:
  900,000,000 تومان
  باغ

  باغ

  شهر شهریار

  متر مربع: 130

  زمین

  وحید قاسمی

  3 سال پیش

  900,000,000 تومان

  متر مربع: 130

  زمین

  3 سال پیش