مقایسه ملک ها

محمد شاه محمدی

  تماس با محمد شاه محمدی

  ترتیب نمایش:
  1,300,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 3800

  زمین

  1,300,000,000 تومان

  متر مربع: 3800

  زمین

  350,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 500

  زمین

  350,000,000 تومان

  متر مربع: 500

  زمین

  400,000,000 تومان

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 560

  زمین

  400,000,000 تومان

  متر مربع: 560

  زمین

  1,850,000,000 تومان
  فروش باغ با درختان میوه

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 1850

  زمین

  1,850,000,000 تومان

  متر مربع: 1850

  زمین

  338,000,000 تومان
  338 متر زمین

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 338

  زمین

  338,000,000 تومان

  متر مربع: 338

  زمین

  350,000,000 تومان

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 900

  زمین

  350,000,000 تومان

  متر مربع: 900

  زمین

  540,000,000 تومان

  زمین

  رودهن

  متر مربع: 450

  زمین

  540,000,000 تومان

  متر مربع: 450

  زمین

  2,100,000,000 تومان

  زمین

  رودهن

  متر مربع: 526

  زمین

  2,100,000,000 تومان

  متر مربع: 526

  زمین

  222,000,000 تومان

  زمین

  رودهن

  متر مربع: 222

  زمین

  222,000,000 تومان

  متر مربع: 222

  زمین

  1,485,000,000 تومان

  زمین

  دماوند

  متر مربع: 1650

  زمین

  1,485,000,000 تومان

  متر مربع: 1650

  زمین