مقایسه ملک ها

محمد شاه محمدی

  تماس با محمد شاه محمدی

  ترتیب نمایش:
  1,300,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  رودهن

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 350

  ویلا

  1,300,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 350

  ویلا

  2,550,000,000 تومان

  ویلا

  رودهن

  اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 540

  ویلا

  2,550,000,000 تومان

  اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 540

  ویلا

  2,700,000,000 تومان

  ویلا

  رودهن

  اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 450

  ویلا

  2,700,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 450

  ویلا

  1,150,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 220

  ویلا

  1,150,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 220

  ویلا

  470,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

  ویلا

  470,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

  ویلا

  283,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  283,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  1,030,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  سرویس: 2متر مربع: 265

  ویلا

  1,030,000,000 تومان

  سرویس: 2متر مربع: 265

  ویلا

  1,350,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1,350,000,000 تومان

  اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 250

  ویلا

  900,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

  ویلا

  900,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

  ویلا

  470,000,000 تومان
  املاک و ویلا

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

  ویلا

  470,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

  ویلا