مقایسه ملک ها

محمد شاه محمدی

  تماس با محمد شاه محمدی

  ترتیب نمایش:
  283,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  283,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  880,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

  ویلا

  880,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

  ویلا

  950,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 300

  ویلا

  950,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 300

  ویلا

  1,350,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند,

  اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 255

  ویلا

  1,350,000,000 تومان

  اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 255

  ویلا

  1,030,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 265

  ویلا

  1,030,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 265

  ویلا

  1,350,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 250

  ویلا

  1,350,000,000 تومان

  اتاق: 4سرویس: 4متر مربع: 250

  ویلا

  900,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 900

  ویلا

  900,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 900

  ویلا