مقایسه ملک ها

علی شیخی

  تماس با علی شیخی

  ترتیب نمایش:
  800,000,000 تومان
  100مترویلای نوساز

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  علی شیخی

  3 سال پیش

  800,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

  ویلا

  3 سال پیش

  250,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

  ویلا

  علی شیخی

  3 سال پیش

  250,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 200

  ویلا

  3 سال پیش

  250,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  علی شیخی

  3 سال پیش

  250,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  3 سال پیش

  900,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  علی شیخی

  3 سال پیش

  900,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 سال پیش

  450,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 60

  ویلا

  علی شیخی

  3 سال پیش

  450,000,000 تومان

  اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 60

  ویلا

  3 سال پیش

  900,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  علی شیخی

  3 سال پیش

  900,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 120

  ویلا

  3 سال پیش

  1,350,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  آپارتمان مسکونی

  علی شیخی

  3 سال پیش

  1,350,000,000 تومان

  اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

  آپارتمان مسکونی

  3 سال پیش

  250,000,000 تومان
  املاک نیاز تو

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  علی شیخی

  3 سال پیش

  250,000,000 تومان

  اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

  ویلا

  3 سال پیش

  1,220,000,000 تومان

  ویلا

  دماوند

  اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 225

  ویلا

  علی شیخی

  4 سال پیش

  1,220,000,000 تومان

  اتاق: 4سرویس: 3متر مربع: 225

  ویلا

  4 سال پیش