مقایسه ملک ها

3 روز پیش

3,600,000,000 تومان
3,600,000,000 تومان

متر مربع: 300

زمین

3 روز پیش

اتاق: ۲سرویس: ۲متر مربع: 330

آپارتمان مسکونی

mortezaar

3 هفته پیش

توافقی

اتاق: ۲سرویس: ۲متر مربع: 330

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش

510,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

naser

3 هفته پیش

510,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

3 هفته پیش