مقایسه ملک ها

14,700,000,000 تومان

مغازه

اختیاریه جنوبی

سرویس: 1متر مربع: 210

مغازه / غرفه

رحمتی

12 ماه پیش

14,700,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 210

مغازه / غرفه

12 ماه پیش