مقایسه ملک ها

7,000,000,000 تومان

مغازه

منطقه 6 - ایرانشهر

سرویس: 1متر مربع: 140

مغازه / غرفه

امین علیزاده

3 سال پیش

7,000,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 140

مغازه / غرفه

3 سال پیش