مقایسه ملک ها

140,000,000 تومان

مغازه

منطقه 12 - بازار

متر مربع: 8

مغازه / غرفه

sabaghi

3 سال پیش

140,000,000 تومان

متر مربع: 8

مغازه / غرفه

3 سال پیش