مقایسه ملک ها

1,400,000,000 تومان

مستغلات

بنی هاشم, تهران

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

رحمتی

2 سال پیش

1,400,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

2 سال پیش