مقایسه ملک ها

1,400,000,000 تومان

مستغلات

بنی هاشم, تهران

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

رحمتی

7 ماه پیش

1,400,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 61

مستغلات

7 ماه پیش