مقایسه ملک ها

500,000,000 تومان

مغازه

بومهن

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

yazdani

4 سال پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 300

مغازه / غرفه

4 سال پیش