مقایسه ملک ها

580,000,000 تومان
خانه مسکونی

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

shadmand

3 سال پیش

580,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 200

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

250,000,000 تومان
اجاره املاک

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

shadmaand

3 سال پیش

250,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

470,000,000 تومان
املاک و ویلا

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

470,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

ویلا

3 سال پیش

280,000,000 تومان
ویلا نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

3 سال پیش

1,500,000,000 تومان
رهن ویلا

ویلا

دماوند, استان تهران

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

1,500,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

3 سال پیش

520,000,000 تومان
ویلا و املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

520,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان
املاک و ویلا نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

3 سال پیش

880,000,000 تومان
فروش ویلا

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

880,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 150

ویلا

3 سال پیش

670,000,000 تومان
فروش املاک و ویلا

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

ویلا

محمد شاه محمدی

3 سال پیش

670,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 120

ویلا

3 سال پیش