مقایسه ملک ها

1,340,000,000 تومان

مغازه

منطقه 7 - دهقان

سرویس: 1متر مربع: 64

مغازه / غرفه

sameti

6 ماه پیش

1,340,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 64

مغازه / غرفه

6 ماه پیش