مقایسه ملک ها

فروش
1,820,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 1 - رستم آباد

متر مربع: 28

مغازه / غرفه

akbari

4 ماه پیش

1,820,000,000 تومان

متر مربع: 28

مغازه / غرفه

4 ماه پیش