مقایسه ملک ها

1,250,000,000 تومان

مستغلات

سوهانک, تهران

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

رحمتی

10 ماه پیش

1,250,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 145

مستغلات

10 ماه پیش