مقایسه ملک ها

فروش
1,000,000,000 تومان
فروش

مغازه

منطقه 9 - شمشیری

متر مربع: 40

مغازه / غرفه

4 ماه پیش

1,000,000,000 تومان

متر مربع: 40

مغازه / غرفه

4 ماه پیش