مقایسه ملک ها

1,000,000,000 تومان

مغازه

منطقه 9 - شمشیری

متر مربع: 40

مغازه / غرفه

3 سال پیش

1,000,000,000 تومان

متر مربع: 40

مغازه / غرفه

3 سال پیش