مقایسه ملک ها

271,000,000 تومان
آپارتمان 113 متری

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

271,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

504,000,000 تومان
بهترین آپارتمان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

504,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

704,000,000 تومان
آپارتمان 220 متری

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

704,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

900,000,000 تومان
باغ

باغ

شهر شهریار

متر مربع: 130

زمین

وحید قاسمی

3 سال پیش

900,000,000 تومان

متر مربع: 130

زمین

3 سال پیش

65,000,000 تومان
فروش آپارتمان در نیاز تو

آپارتمان

شهر شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

mohamaaadi

3 سال پیش

65,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 188

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 188

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

137,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 74

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

137,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 74

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش

171,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

soheyl

3 سال پیش

171,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش