مقایسه ملک ها

فروش
271,000,000 تومان
آپارتمان 113 متری
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

soheyl

4 ماه پیش

271,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 113

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
504,000,000 تومان
بهترین آپارتمان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

soheyl

4 ماه پیش

504,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 180

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
704,000,000 تومان
آپارتمان 220 متری
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

soheyl

4 ماه پیش

704,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
900,000,000 تومان
باغ
فروش

باغ

شهر شهریار

متر مربع: 130

زمین

وحید قاسمی

4 ماه پیش

900,000,000 تومان

متر مربع: 130

زمین

4 ماه پیش

فروش
65,000,000 تومان
فروش آپارتمان در نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهر شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

mohamaaadi

4 ماه پیش

65,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 90

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
450,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

soheyl

4 ماه پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 150

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
450,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 188

آپارتمان مسکونی

soheyl

4 ماه پیش

450,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 188

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
137,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 74

آپارتمان مسکونی

soheyl

4 ماه پیش

137,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 74

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
171,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

soheyl

4 ماه پیش

171,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 95

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش