مقایسه ملک ها

200,000 تومان/هر ماه
اجاره روزانه آپارتمان

آپارتمان

رسالت فرجام غربی

اتاق: 2متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

tabatabai

3 سال پیش

200,000 تومان/هر ماه

اتاق: 2متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

3 سال پیش