مقایسه ملک ها

200,000 تومان/هر ماه
اجاره روزانه آپارتمان

آپارتمان

رسالت فرجام غربی

اتاق: 2متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

tabatabai

5 ماه پیش

200,000 تومان/هر ماه

اتاق: 2متر مربع: 70

آپارتمان مسکونی

5 ماه پیش