مقایسه ملک ها

فروشفوق العاده
توافقی
فروشفوق العاده

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

فروشفوق العاده
توافقی
املاک نیاز تو
فروشفوق العاده

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 120

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 140

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

فروشفوق العاده
توافقی
املاک نیاز تو
فروشفوق العاده

ویلا

نوشهر, استان مازندرانپ

متر مربع: 220

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 220

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران,

متر مربع: 140

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

5 ماه پیش

فروشفوق العاده
توافقی
املاک نیاز تو
فروشفوق العاده

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 170

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

نوشهر, استان مازندران

متر مربع: 170

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 170

ویلا

5 ماه پیش