مقایسه ملک ها

850,000,000 تومان

مغازه

منطقه 18 - هفده شهریور

سرویس: 3متر مربع: 30

مغازه / غرفه

mosavii

3 سال پیش

850,000,000 تومان

سرویس: 3متر مربع: 30

مغازه / غرفه

3 سال پیش