مقایسه ملک ها

توافقی
مستغلات

مستغلات

تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

متر مربع: 4200

مستغلات

حیدری

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 4200

مستغلات

3 سال پیش