مقایسه ملک ها

توافقی
مستغلات

مستغلات

تهران / منطقه06 / گاندی / آرژانتین - وزراء

متر مربع: 4200

مستغلات

حیدری

12 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 4200

مستغلات

12 ماه پیش