مقایسه ملک ها

فروش
40,000,000 تومان
آپارتمان کف سرامیک
فروش

آپارتمان

پردیس

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

larii

4 ماه پیش

40,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
140,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

پردیس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

salehi

4 ماه پیش

140,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
50,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

پردیس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

lardi

4 ماه پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
110,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

c

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

mokhtari

4 ماه پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
45,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

پردیس, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

mehr

4 ماه پیش

45,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش

فروش
80,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

پردیس, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

paarsa

4 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

4 ماه پیش