مقایسه ملک ها

40,000,000 تومان
آپارتمان کف سرامیک

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

larii

9 ماه پیش

40,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

140,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

salehi

9 ماه پیش

140,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

9 ماه پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

lardi

10 ماه پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

mokhtari

10 ماه پیش

110,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 80

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش

45,000,000 تومان

آپارتمان

پردیس, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

mehr

10 ماه پیش

45,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش

80,000,000 تومان

آپارتمان

پردیس, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

paarsa

10 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 86

آپارتمان مسکونی

10 ماه پیش