مقایسه ملک ها

فروش
66,740,000 تومان
آپارتمان و املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

66,740,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

فروش
97,500,000 تومان
املاک و آپارتمان نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

97,500,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

فروش
222,750,000 تومان
آپارتمان و ویلا
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

222,750,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

فروش
201,300,000 تومان
ویلا و آپارتمان
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان مسکونی

201,300,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان مسکونی

فروش
140,650,000 تومان
آپارتمان در مارلیک
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

140,650,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

فروش
98,550,000 تومان
آپارتمان دوخوابه
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک - خیابان پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

98,550,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

فروش
179,850,000 تومان
آپارتمان چهار طبقه
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

179,850,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

فروش
135,800,000 تومان
آپارتمان سه طبقه
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

135,800,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

فروش
182,900,000 تومان
خرید آپارتمان در مارلیک
فروش

آپارتمان

شهریار - مارلیک -پرنیان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 118

آپارتمان مسکونی

182,900,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 118

آپارتمان مسکونی