مقایسه ملک ها

66,740,000 تومان
آپارتمان و املاک نیاز تو

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

66,740,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 47

آپارتمان مسکونی

97,500,000 تومان
املاک و آپارتمان نیاز تو

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

97,500,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

222,750,000 تومان
آپارتمان و ویلا

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

222,750,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

201,300,000 تومان
ویلا و آپارتمان

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان مسکونی

201,300,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 122

آپارتمان مسکونی

140,650,000 تومان
آپارتمان در مارلیک

آپارتمان

شهریار - مارلیک - پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

140,650,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

98,550,000 تومان
آپارتمان دوخوابه

آپارتمان

شهریار - مارلیک - خیابان پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

98,550,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان مسکونی

179,850,000 تومان
آپارتمان چهار طبقه

آپارتمان

شهریار - مارلیک پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

179,850,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 109

آپارتمان مسکونی

135,800,000 تومان
آپارتمان سه طبقه

آپارتمان

شهریار - مارلیک پرنیان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

135,800,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان مسکونی

182,900,000 تومان
خرید آپارتمان در مارلیک

آپارتمان

شهریار - مارلیک -پرنیان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 118

آپارتمان مسکونی

182,900,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 118

آپارتمان مسکونی