مقایسه ملک ها

فروش
توافقی
فروش

ویلا

چمستان, استان مازندران, ایران

متر مربع: 200

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

چمستان

متر مربع: 95

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 95

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

چمستان

متر مربع: 160

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

چمستان

متر مربع: 210

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 210

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

جاده نور - چمستان

متر مربع: 130

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 130

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 185

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 185

ویلا

4 ماه پیش

فروش
توافقی
فروش

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 170

ویلا

برزین

4 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 170

ویلا

4 ماه پیش

فروشفوق العاده
توافقی
فروشفوق العاده

ویلا

چمستان، استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

5 ماه پیش

فروش
توافقی
املاک نیاز تو
فروش

ویلا

چمستان, استان مازندران

متر مربع: 200

ویلا

برزین

5 ماه پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

5 ماه پیش