مقایسه ملک ها

توافقی

ویلا

چمستان, استان مازندران, ایران

متر مربع: 200

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

4 سال پیش

توافقی

ویلا

چمستان

متر مربع: 95

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 95

ویلا

4 سال پیش

توافقی

ویلا

چمستان

متر مربع: 160

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

4 سال پیش

توافقی

ویلا

چمستان

متر مربع: 210

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 210

ویلا

4 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان

متر مربع: 130

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 130

ویلا

4 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 185

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 185

ویلا

4 سال پیش

توافقی

ویلا

جاده نور - چمستان, کردآباد, استان مازندران, ایران

متر مربع: 170

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 170

ویلا

4 سال پیش

ویلا

چمستان، استان مازندران

متر مربع: 160

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

4 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

چمستان, استان مازندران

متر مربع: 200

ویلا

برزین

4 سال پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

4 سال پیش