مقایسه ملک ها

توافقی
آپارتمان دو واحدی

آپارتمان

گاندی تهران

اتاق: 3متر مربع: 156

آپارتمان مسکونی

حسنی

4 سال پیش

توافقی

اتاق: 3متر مربع: 156

آپارتمان مسکونی

4 سال پیش