مقایسه ملک ها

285,000,000 تومان

مغازه

منطقه 1 - گلاب دره

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

bagherii

1 سال پیش

285,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

1 سال پیش