مقایسه ملک ها

285,000,000 تومان

مغازه

منطقه 1 - گلاب دره

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

bagherii

3 سال پیش

285,000,000 تومان

متر مربع: 14

مغازه / غرفه

3 سال پیش