مقایسه ملک ها

550,000,000 تومان

دفتر کار

ولنجک میدان دانشگاه

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

رحمتی

9 ماه پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 200

واحد اداری / تجاری

9 ماه پیش

612,000,000 تومان

دفتر کار

یوسف آباد اسدآبادی

اتاق: 2متر مربع: 72

واحد اداری / تجاری

رحمتی

9 ماه پیش

612,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 72

واحد اداری / تجاری

9 ماه پیش

850,000,000 تومان
املاک نیاز تو

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

وفای

10 ماه پیش

850,000,000 تومان

سرویس: 1متر مربع: 90

واحد اداری / تجاری

10 ماه پیش