مقایسه ملک ها

1,000,000,000 تومان

فروش باغ سیب و گردو

دماوند, استان تهران, ایران

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

زمین

pouria

1 هفته پیش

1,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

زمین

1 هفته پیش

20,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

سوهانک

متر مربع: 1824

زمین

sanati

3 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

متر مربع: 1824

زمین

3 ماه پیش

3,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

قاسم آباد

متر مربع: 501

زمین

sortchi

3 ماه پیش

3,600,000,000 تومان

متر مربع: 501

زمین

3 ماه پیش

2,740,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 5440

زمین

aafshaar

3 ماه پیش

2,740,000,000 تومان

متر مربع: 5440

زمین

3 ماه پیش

47,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 500

زمین

abdos

3 ماه پیش

47,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

3 ماه پیش

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

3 ماه پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

3 ماه پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

3 ماه پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

3 ماه پیش

6,285,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

اسلام‌شهر

متر مربع: 62850

زمین

ghanbaari

3 ماه پیش

6,285,000,000 تومان

متر مربع: 62850

زمین

3 ماه پیش

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 10000

زمین

taghijafar

3 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 10000

زمین

3 ماه پیش