مقایسه ملک ها

فروش
20,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

سوهانک

متر مربع: 1824

زمین

sanati

1 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

متر مربع: 1824

زمین

1 ماه پیش

فروش
3,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

قاسم آباد

متر مربع: 501

زمین

sortchi

1 ماه پیش

3,600,000,000 تومان

متر مربع: 501

زمین

1 ماه پیش

فروش
2,740,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهریار

متر مربع: 5440

زمین

aafshaar

1 ماه پیش

2,740,000,000 تومان

متر مربع: 5440

زمین

1 ماه پیش

فروش
47,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهریار

متر مربع: 500

زمین

abdos

1 ماه پیش

47,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

1 ماه پیش

فروش
60,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

1 ماه پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

1 ماه پیش

فروش
250,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

1 ماه پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

1 ماه پیش

فروش
6,285,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

اسلام‌شهر

متر مربع: 62850

زمین

ghanbaari

1 ماه پیش

6,285,000,000 تومان

متر مربع: 62850

زمین

1 ماه پیش

فروش
500,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهر ری

متر مربع: 10000

زمین

taghijafar

1 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 10000

زمین

1 ماه پیش

فروش
400,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

زمین

شهر اسلام‌شهر

متر مربع: 1000

زمین

davardan

1 ماه پیش

400,000,000 تومان

متر مربع: 1000

زمین

1 ماه پیش