مقایسه ملک ها

20,000,000,000 تومان
آگهی فروش زمین

زمین

سوهانک

متر مربع: 1824

زمین

sanati

5 ماه پیش

20,000,000,000 تومان

متر مربع: 1824

زمین

5 ماه پیش

3,600,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

قاسم آباد

متر مربع: 501

زمین

sortchi

5 ماه پیش

3,600,000,000 تومان

متر مربع: 501

زمین

5 ماه پیش

2,740,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 5440

زمین

aafshaar

5 ماه پیش

2,740,000,000 تومان

متر مربع: 5440

زمین

5 ماه پیش

47,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهریار

متر مربع: 500

زمین

abdos

5 ماه پیش

47,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

5 ماه پیش

60,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

ملارد

متر مربع: 150

زمین

maeri

5 ماه پیش

60,000,000 تومان

متر مربع: 150

زمین

5 ماه پیش

250,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 510

زمین

nikdel

5 ماه پیش

250,000,000 تومان

متر مربع: 510

زمین

5 ماه پیش

6,285,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

اسلام‌شهر

متر مربع: 62850

زمین

ghanbaari

5 ماه پیش

6,285,000,000 تومان

متر مربع: 62850

زمین

5 ماه پیش

500,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر ری

متر مربع: 10000

زمین

taghijafar

5 ماه پیش

500,000,000 تومان

متر مربع: 10000

زمین

5 ماه پیش

400,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

شهر اسلام‌شهر

متر مربع: 1000

زمین

davardan

5 ماه پیش

400,000,000 تومان

متر مربع: 1000

زمین

5 ماه پیش