مقایسه ملک ها

303,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

رودهن

متر مربع: 480

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

303,000,000 تومان

متر مربع: 480

زمین

2 سال پیش

1,300,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

دماوند

متر مربع: 3800

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,300,000,000 تومان

متر مربع: 3800

زمین

2 سال پیش

350,000,000 تومان
املاک نیاز تو

زمین

دماوند

متر مربع: 500

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

350,000,000 تومان

متر مربع: 500

زمین

2 سال پیش

400,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 560

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

400,000,000 تومان

متر مربع: 560

زمین

2 سال پیش

1,850,000,000 تومان
فروش باغ با درختان میوه

زمین

دماوند

متر مربع: 1850

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,850,000,000 تومان

متر مربع: 1850

زمین

2 سال پیش

338,000,000 تومان
338 متر زمین

زمین

دماوند

متر مربع: 338

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

338,000,000 تومان

متر مربع: 338

زمین

2 سال پیش

350,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 900

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

350,000,000 تومان

متر مربع: 900

زمین

2 سال پیش

540,000,000 تومان

زمین

رودهن

متر مربع: 450

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

540,000,000 تومان

متر مربع: 450

زمین

2 سال پیش

2,100,000,000 تومان

زمین

رودهن

متر مربع: 526

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

2,100,000,000 تومان

متر مربع: 526

زمین

2 سال پیش