مقایسه ملک ها

222,000,000 تومان

زمین

رودهن

متر مربع: 222

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

222,000,000 تومان

متر مربع: 222

زمین

2 سال پیش

1,485,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 1650

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,485,000,000 تومان

متر مربع: 1650

زمین

2 سال پیش

1,300,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 2200

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,300,000,000 تومان

متر مربع: 2200

زمین

2 سال پیش

410,000,000 تومان

زمین

دماوند

متر مربع: 470

زمین

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

410,000,000 تومان

متر مربع: 470

زمین

2 سال پیش

900,000,000 تومان
باغ

باغ

شهر شهریار

متر مربع: 130

زمین

وحید قاسمی

2 سال پیش

900,000,000 تومان

متر مربع: 130

زمین

2 سال پیش

110,000,000 تومان

زمین

کلاردشت بعد از بنفشه ده

زمین

رحمتی

2 سال پیش

110,000,000 تومان

2 سال پیش