مقایسه ملک ها

2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش

1,600,000,000 تومان
فروش باغ ویلای 600متری

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,600,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 133

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,800,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 133

ویلا

2 سال پیش

1,350,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,350,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 250

ویلا

2 سال پیش

2,400,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

2,400,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

lavasani

2 سال پیش

2,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 400

ویلا

2 سال پیش

1,100,000,000 تومان
باغ ویلادر دماوند

ویلا

رودهن

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

lavasani

2 سال پیش

1,100,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 300

ویلا

2 سال پیش

210,000,000 تومان

ویلا

ورامین

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 100

ویلا

shirvani

2 سال پیش

210,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 2متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

1,000,000,000 تومان

ویلا

شارق شرقی

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 207

ویلا

yahya

2 سال پیش

1,000,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 2متر مربع: 207

ویلا

2 سال پیش