مقایسه ملک ها

1,000,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 200

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,000,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

1,200,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 150

ویلا

2 سال پیش

1,300,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 350

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,300,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 350

ویلا

2 سال پیش

2,550,000,000 تومان

ویلا

رودهن

اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 540

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

2,550,000,000 تومان

اتاق: 5سرویس: 3متر مربع: 540

ویلا

2 سال پیش

2,700,000,000 تومان

ویلا

رودهن

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 450

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

2,700,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 450

ویلا

2 سال پیش

1,150,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 220

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,150,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 2متر مربع: 220

ویلا

2 سال پیش

470,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

470,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 50

ویلا

2 سال پیش

283,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

283,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 100

ویلا

2 سال پیش

1,030,000,000 تومان
املاک نیاز تو

ویلا

دماوند

سرویس: 2متر مربع: 265

ویلا

محمد شاه محمدی

2 سال پیش

1,030,000,000 تومان

سرویس: 2متر مربع: 265

ویلا

2 سال پیش