مقایسه ملک ها

2,300,000,000 تومان

: 56

آپارتمان مسکونی

نیازتو

1 ماه پیش

2,300,000,000 تومان

: 56

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

نیازتو

1 ماه پیش

13,500,000,000 تومان

اتاق: 4سرویس: 4: 315

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

32,000,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: فرنگی و سنتیمتر مربع: 181

آپارتمان مسکونی

safa40481

3 ماه پیش

32,000,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: فرنگی و سنتیمتر مربع: 181

آپارتمان مسکونی

3 ماه پیش