مقایسه ملک ها

توافقی
املاک نیاز تو

متر مربع: 130

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 130

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

متر مربع: 180

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

چمستان

متر مربع: 180

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

2 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

چمستان

متر مربع: 160

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

2 سال پیش

متر مربع: 120

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

2 سال پیش

متر مربع: 200

ویلا

برزین

2 سال پیش

توافقی

متر مربع: 200

ویلا

2 سال پیش

405,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

امید

2 سال پیش

405,000,000 تومان

اتاق: 3متر مربع: 135

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

رضا

2 سال پیش

30,000,000 تومان

اتاق: 1متر مربع: 68

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

قیاسوند

2 سال پیش

280,000,000 تومان

اتاق: 2متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش