مقایسه ملک ها

توافقی
املاک نیاز تو

خانه ویلای

محمودآباد

متر مربع: 1740

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 1740

ویلا

3 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

محمودآباد

متر مربع: 180

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

3 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

نوشهر

متر مربع: 140

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 140

ویلا

3 سال پیش

متر مربع: 90

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 90

ویلا

3 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

متر مربع: 130

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 130

ویلا

3 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

متر مربع: 180

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

3 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

چمستان

متر مربع: 180

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 180

ویلا

3 سال پیش

توافقی
املاک نیاز تو

ویلا

چمستان

متر مربع: 160

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 160

ویلا

3 سال پیش

متر مربع: 120

ویلا

برزین

3 سال پیش

توافقی

متر مربع: 120

ویلا

3 سال پیش