مقایسه ملک ها

3,500,000,000 تومان

آپارتمان

باغ فردوس

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

yaghobi

2 سال پیش

3,500,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 3متر مربع: 220

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

nazif

2 سال پیش

50,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 85

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

36,000,000 تومان

آپارتمان

رباط کریم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

salari

2 سال پیش

36,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

gholaami

2 سال پیش

550,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 102

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

622,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

روشن

2 سال پیش

622,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 83

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

730,000,000 تومان

آپارتمان

قزل قلعه

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

آپارتمان مسکونی

روشن

2 سال پیش

730,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 104

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,030,000,000 تومان

آپارتمان

میدان جهاد

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان مسکونی

روشن

2 سال پیش

1,030,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 127

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

957,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

روشن

2 سال پیش

957,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش

1,450,000,000 تومان

آپارتمان

یوسف آباد

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 125

آپارتمان مسکونی

روشن

2 سال پیش

1,450,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 2متر مربع: 125

آپارتمان مسکونی

2 سال پیش