مقایسه ملک ها

فروش
190,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

باشگاه نفت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

daemi

1 ماه پیش

190,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 75

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
188,000,000 تومان
آپارتمان 77 متری
فروش

آپارتمان

جوادیه

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

babian

1 ماه پیش

188,000,000 تومان

اتاق: 3سرویس: 1متر مربع: 77

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
170,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهریار

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

ashtiyani

1 ماه پیش

170,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
80,000,000 تومان
واحدهای آپارتمانی
فروش

آپارتمان

پردیس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

سعید توتیان

1 ماه پیش

80,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 105

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
76,000,000 تومان
فروش

آپارتمان

پردیس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

jaavad

1 ماه پیش

76,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 87

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
590,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

فشم

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 101

آپارتمان مسکونی

salimi

1 ماه پیش

590,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 101

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
690,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

شهرک نفت

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

gharibzade

1 ماه پیش

690,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 92

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
246,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

تهران پارس غربی

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

nikoi

1 ماه پیش

246,000,000 تومان

اتاق: 1سرویس: 1متر مربع: 60

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش

فروش
200,000,000 تومان
املاک نیاز تو
فروش

آپارتمان

پردیس

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

poriyan

1 ماه پیش

200,000,000 تومان

اتاق: 2سرویس: 1متر مربع: 82

آپارتمان مسکونی

1 ماه پیش